Skip to main content
UncategorizedНовини

Комисията по правата на човека в НС е приела проект за Декларация на НС срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма

От 01.07.2010октомври 19th, 2020No Comments

Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на Народното събрание е гласувала пхроект за Декларация на парламента срещу расзма, ксенофобията и антисемитизма.

Днес на сайта на Народното събрание бе публикуван текстът на проект на Декларация на Народното събрание на Република България срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма.

Текстът е гласуван от Комисията на Народното събрание по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 24 юни т.г. „За“ документа са гласували осем народни представители, а един е гласувал „въздържал се“. Но следва да се има предвид, че споменатата комисия се състои от 17 народни представители, т.е. че осем депутата не са взели участие в гласуването. Тримата вносители – Тодор Великов, Емил Василев и Дарин Матов – са независими народни представители, членове на вече несъществуващата парламентарна група на партия „Ред, законност и справедливост“.

Документът е доста общ, би могъл да бъде и значително по-остър. Но, естествено, проектът за такава декларация би следвало да бъде подкрепен.

Разбира се, остава да видим кога тази декларация ще влезе в пленарна зала, и което е по-важно, какви ще бъдат дебатите и дали ще бъде гласувана от мнозинството.

Четете по-долу пълния текст на проекта за Декларация на народното събрание против расизма, ксенофобията и антисемитизма, заедно с доклада на председателя на комисията Йордан Бакалов.

Народно събрание на Република България

24.06.2010

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

№ 053-14-22/30.06.10 г.

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Проект за декларация срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията, № 054-03-3, внесен от народните представители Емил Генов Василев, Дарин Величков Матов и Тодор Димитров Великов на 26. 05. 2010 г.

На две свои заседания, проведени на 10. 06. 2010 г. и на 24. 06. 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Проект за декларация срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията, № 054-03-3, внесен от народните представители Емил Генов Василев, Дарин Величков Матов и Тодор Димитров Великов на 26. 05. 2010 г.

Проектът за декларация беше представен от вносителите г-н Емил Василев и г-н Тодор Великов. Те аргументираха мотивите си с проявилите се в последно време прояви на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията, които не са характерни за българското общество. Някои от проявите, съпроводени с насилие, създават основателна тревога сред гражданите и пораждат безпокойство в обществото. Българският народ винаги се е отличавал с изключителна толерантност към лицата с различен етнос и вероизповедание. България винаги е прилагала на практика девиза „Единни в различията”. Според вносителите, Народното събрание трябва категорично да изрази своята позиция по отношение на проявите на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и отричане на различията, като се противопостави на онези лица, които се опитват да извличат дивиденти от религиозните, етническите и каквито и да било други различия. Народното събрание трябва да даде ясен знак на българските граждани и европейските си партньори, че гражданското ни общество е достатъчно зряло и устойчиво и няма да допусне недемократични и противоправни прояви с дискриминационен характер.
При проведената дискусия бяха изказани мнения, че проектодекларацията е навременна и е необходимо Народното събрание да приеме такъв политически документ, в който да изрази позицията и непримиримостта си към подобни прояви. Беше предложено на вносителите да прецизират и редактират текстовете на проектодекларацията.

След проведените разисквания и направените предложения, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 9 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Проект за декларация срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията, № 054-03-3, внесен от народните представители Емил Генов Василев, Дарин Величков Матов и Тодор Димитров Великов на 26. 05. 2010 г. със следното съдържание

ПРОЕКТ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на 41-то Народното събрание на Република България
срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма

Ние, народните представители в 41-то Народно събрание, на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и

• като констатираме с тревога нехарактерни за българското общество и ескалиращи напоследък прояви на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията;
• като намираме за противоречащи на европейските ценности хулиганските посегателства срещу сгради на учебни и религиозни учреждения, агресията срещу участници в законни публични прояви и публикациите с дискриминационен характер срещу малцинствени и групови права;
• като изразяваме убеденост, че гражданското общество и медиите ще проявят толерантност и зрялост, като няма да допускат недемократични и противоправни прояви с дискриминационен характер.

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Решително осъждаме всяка проява на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията в Република България.
2. Призоваваме всички държавни органи, които са оправомощени да защитават гражданите от дискриминация, неотклонно да се противопоставят с всички законни средства на проявите на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,
ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ:

ЙОРДАН БАКАЛОВ

източник: Народно събрание