Николай Танчев и Фондация Гея, която ръководи, са номинирани от Юлия Стоева със следните мотиви:

Николай организира доброволно мероприятия за запознаване на младежи и граждани с добри практики за опазване на околната среда, инициира информационни кампании, лекции, сбирки, безплатни прожекции, демонстрации за по- устойчива градска среда, флашмоб акции и други инициативи за една по- устойчива градска среда. Дългогодишен доброволци на Червен кръст, Грийнпийс, SOS „Семейства в риск”, Айсек и други организации. Председател на Фондация Гея. Прави акции за залесявания, почиствания на плажове и нерегламентирани сметища, работа с младежи в неравностойно положение и други. Споделя опит и умения във воденето на презентации, оценка и управление на социални проекти, управленска психология, превенция на младежкия екстремизъм, младежко лидерство и доброволчество. Ръководи „Еко скаути –защитници на растенията” насочен към повишаване информираността на младежи за проблемите по опазване на околната среда и мотивирането им към по-дейно участие за опазване и поддръжка на застрашените зони, чрез опазване на болни растения и дървета, съхраняването и облагородяването на междублокови пространства. Чрез клубове, сбирки, срещи със специалисти и акции Николай ангажира младежи, запознава обществеността с проблемите на растенията, организира акции по градски почиствавия и др.п. активности. Подпомога устойчиви политики за зелени места и културно- архитектурното ядро на града и да предложим нови знания за градски дизайн, творчески занимания и разходки сред паркове и в старата част на Варна, Работи за съхраняване културния дух на Варна чрез налагане на модерни нагласи, позитивни сетивни възприятия за курортна естетика и уютна градска елегантност. Извършва редовни срещи на жители,специалисти, интернет презентации и акции, насърчаване на доброволчеството, екологията и гражданската активност