Доц. д-р Петър Шурулинков – In Memoriаm  е номиниран от Деница Любенова със следните мотиви:

Доц. д-р Петър Шурулинков беше природозащитник, oрнитолог, зоолог, участвал и научно обосновал нуждата от създаването на десетки защитени територии по ЗЗТ и Натура – 2000; разработвал техните цели и планове за управление; участвал в стотици експертни заседания към ангажирани министерства и контролни органи; канен като вещо лице и експерт в десетки дела за опазване на дивата природа. Починал тази година- август 2023 г.

Той беше човекът, по чиято идея се създаде Опръстенителен лагер Дуранкулак. Доц. д-р Шурулинков се изправяше със силата на науката и всеобхватните си знания срещу инвестиционни предложения с негативно въздействие върху фауната – ветрогенераторни паркове, фотоволтаични паркове, кариери за добив на полезни изкопаеми и инертни материали, туристически и спортни комплекси. Участник в оценката за съвместимост на Плана за ВЕИ 2010-2020 г., довела до забрана изграждането на ветрогенераторни паркове в обширни региони по Черноморското крайбрежие и Източна България. Участник – автор на разделите за орнитофауната/гръбначната фауна на плановете за управление на защитени територии –ПП “Русенски Лом“, ПП “Персина“, ПР „Балтата“, НП „Пирин“, ЗМ “Калимок-Бръшлен“, ПП “Българка“, защитени местности „Батлъбоаз“,“ЧАтъма“,“Самодивска поляна“, природни резервати „Конски дол“ и „Тъмната гора“, ПП “Беласица“, ЗМ “Кайлъка“, актуализация на Плана за управление на НП “Рила“ и др. Автор на държавните методики за мониторинг на гнездящите птици, приети официално от ИАОС. Активен участник в борбата за опазване на българските гори. Допринесъл за горската сертификация на голям брой държавни горски стопанства. Автор на редица научни статии, показващи нуждата от опазване на старите гори и на сухата стояща и паднала дървесна маса. Автор на текста за 11 вида птици в Червената книга.