Лидия Пенева е номинирана от Елизабета Велчевска със следните мотиви:

Лидия Пенева е млад учен на 29г., завършва две специалности „Биология“ и „Право“, последната с отличие чрез научна дейност дава глас на защитата на ключови права на човека, а и на животните. Към настоящия момент е докторант, отчислена с право на защита към НБУ. Има издадени две учебни помагала, като последното „Наръчник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност“ е ново в областта като формат и съдържание пособие.
Това, с което се отличи през последната година усилената работа на лицето, което номинирам за публикуването на статията „СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ в бр. 3/2020 Lawjournal на НБУ. Статията е посветена на оспорвания в България алтернативен метод на зачеване като дава гласност на съществения проблем, свързан с отмяната на единствения в областта подзаконов нормативен акт с решение на ВАС като дава предложения за de lege ferenda, а също и се обръща внимание на наказателноправните аспекти. По този начин чрез статията автора посвещава труда си в борбата със защитата на репродуктивните права и легализацията им у нас като се проследява и международно правните измерения. Втора причина за номинация е депозирано становище на Пенева пред РС Перник (където работи като съдебен помощник) по поставен въпрос „Може ли престъплението по чл.325б, ал.1НК да настъпят имуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от деянието?“. В резултат, на което тя е направила подробно изследване на престъплението проява на жестокост към животно, новост до момента в доктрината. В резултат на становището е и постановено Определение 118/23.06.21г., по вчнд 214/21г. на ОС Перник. По този начин Лидия е посветила труда си и за защитата на правата на животните и е постигнала нов прочит в практиката.